info@proamuhendislik.com
+90 232 449 1606
+90 507 270 1847

AİTM Yetkili Teknik Sorumlu Görevleri

Proa Mühendislik > Blog > Projelendirme > AİTM Yetkili Teknik Sorumlu Görevleri

AİTM Yetkili Teknik Sorumlu Görevleri

Yayınlayan: Proa Muhendislik
Kategori: Projelendirme

Bakanlık tarafından yürütülen otomotiv mevzuatı kapsamında faaliyette bulunan veya görev yapan teknik elemanların sınav sonucu sertifikalandırılarak yetkili teknik sorumlu olmalarını, bunların görev ve yükümlülüklerini, çalışma usul ve esaslarını, kurum/kuruluşlar ve firmalar ile ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Yetkili teknik sorumluların görev ve yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) MARTOY, TORTOY, MOTOY ve AİTM Yönetmeliğinde yer alan imalatçının/imalatçı temsilcisinin sorumlulukları ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetkili teknik sorumlunun görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İmalatçı/ithalatçı/tadilatçı ya da varsa yetkili temsilcisi adına MARTOY, TORTOY veya MOTOY kapsamında ulusal tip onayı ve AİTM Yönetmeliği kapsamında münferit araç onayı, seri ve münferit tadilat onayı için başvuru yapar ve 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde işlem yapar.

b) Tip onayı işlemleri kapsamında imalatçı ya da varsa yetkili temsilcisi ile Onay Kuruluşu veya teknik servis koordinasyonunu temin eder.

c) Tip onay testlerinin yapılması için imalatçı, yetkili temsilcisi veya tadilatçı adına hareket edebilir.

ç) Tip onayı alınması kapsamında sunulan belgeleri, adı ve soyadı yer alacak şekilde ıslak veya elektronik imzalar ve firma kaşesi (elektronik de olabilir) ile onaylar.

d) Tip onayı testleri ve imalatın uygunluğunun incelenmesi aşamasında Onay Kuruluşu ve/veya teknik servis personeline nezaret eder.

e) Onayların alınması sonrasında alınan onayları iç kalite sistemine iletir.

f) İmalatın tip onayına uygunluğunu denetler, belirlenen uygunsuzluklar ile iyileştirmeleri ve gerekli tedbirlerin alınması için firma yönetimine ve Onay Kuruluşuna bilgi verir.

g) SGM-2010/1 Tebliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçı tarafından düzenlenen uygunluk belgelerini imzalar (elektronik imza da olabilir).

ğ) Tip onayına uygun olmayan uygunsuzluk ve iyileştirme raporlarının takibini yapar, uygunsuzlukların ve düzeltme tedbirlerinin Onay Kuruluşu tarafından izlenebilmesi için üretimin uygunluğu raporlarına aktarılmasını sağlar veya koordine eder.

h) Tip onayına uygun olmayan üretimler için uygunluk belgelerini hiçbir şekilde imzalamaz, firmanın üretimin uygunluğu için gerekli tedbirleri alması uyarısında bulunur.

ı) İlgili tip onayının başvuru gerekliliklerinin yerine getirilmesi açısından, kendisini görevlendiren imalatçı/ithalatçı/tadilatçı ya da varsa yetkili temsilcisi ile birlikte Onay Kuruluşuna ve teknik servise karşı sorumludur.

i) Görev alanı kapsamında bulunan mevzuata ve standartlara ilişkin gelişmeleri, uygulama tarihlerini, detaylarını ve benzeri hususları takip etmek zorundadır.

j) B ve C sınıfı firmalar ile sözleşmeli çalışması durumunda, aynı gün içinde farklı illerde bu Tebliğ kapsamında işlem yapamaz.

k) B ve C sınıfı firmalar ile sözleşmeli çalışması durumunda, sözleşme yaptığı firmaları Onay Kuruluşuna ve kurum/kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde bulunmadığı firmalar adına bu Tebliğ kapsamında işlem yapamaz. Aynı şekilde, sözleşmesini feshettiği firmaları da bildirir.

 (2) Birinci fıkranın (f), (g) ve (ğ) bentleri; A sınıfı firmalarda ya da firmanın teknik sorumlu sözleşmesi yaptığı 5746 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde fiilen çalışan yetkili teknik sorumlular için, otomotiv mevzuatı gereği bu konulardaki firma sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla firmada farklı kişilerin görevlendirilmesi durumunda, zorunlu değildir. Birinci fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri ithalatçı firmalar için geçerli değildir.

Başvuru, Eğitim, Sınav ve Sertifikalandırma

MADDE 7 – (1) Eğitim ve/veya sınav için başvuran yetkili teknik sorumlu adayları; MARTOY, TORTOY, MOTOY ve AİTM Yönetmeliğinden hangisiyle veya hangileriyle ilgili olarak eğitim alacağını veya sınava gireceğini başvuru dilekçesinde belirtir.

(2) Adayların başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunur:

a) Başvuru dilekçesi.

b) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı beyanı, yabancılar için pasaport örneği.

c) Diploma fotokopisi.

ç) 6 adet vesikalık fotoğraf.

(3) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı nüshası başvuru esnasında ibraz edilir.

Eğitim

MADDE 8 – (1) Kurum/kuruluş, eğitim ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan özellikleri haiz personeli dışarıdan da görevlendirebilir. Otomotiv mevzuatı hazırlama veya tip onayı belgelendirme faaliyetlerinde en az beş yıllık tecrübeyi haiz Bakanlık personeli eğitim faaliyetlerine katılabilir.

(2) Eğitim konuları, müfredatı, tekniği, teorik ve pratik ders uygulamaları her yılbaşında ilgili kurum/kuruluş tarafından Bakanlığa bildirilir. 9 uncu madde çerçevesinde, yeknesaklığı sağlamaktan Bakanlık sorumludur.

Eğitim müfredatı

MADDE 9 – (1) Eğitim müfredatı, Bakanlık ve/veya görevlendirilen kurum/kuruluş ile ihtiyaç duyulması halinde konuyla ilgili tarafların görüşleri alınarak Bakanlık ve/veya görevlendirilen kurum/kuruluş tarafından hazırlanır.

(2) Eğitim müfredatı asgari olarak aşağıdaki konuları kapsar:

a) Temel otomotiv teknik mevzuat bilgisi ve teknik gelişmeler.

b) Tip onayı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin genel kurallar, prosedürler, dosya hazırlama tekniği ve benzeri hususlar.

c) Temel araç bilgisi ve teknolojisi.

ç) 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde, AİTM Yönetmeliği kapsamında seri ve münferit tadilat projeleri için araç projelendirme temel şartnamesi.

(3) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, teorik eğitimler uzaktan eğitim ile de yapılabilir.

Sınav

MADDE 10 – (1) Başvuru ve sınav yeri, sınav tarihi ve diğer hususlar Bakanlık veya Bakanlığın görüşü alınarak ilgili kurum/kuruluş tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Bakanlık veya kurum/kuruluş, yılda en az bir defa sınav yapar.

(3) Bakanlık ve görevlendirilen kurum/kuruluştan oluşturulan ve ilgili birim amiri, daire başkanları ve personelinin de yer aldığı bir sınav komisyonunca sınav konu başlıklarına bağlı olarak sorulacak soru adedinin 4 katı kadar soru hazırlanarak soru bankası oluşturulur. Sınav yapan kurum/kuruluşlar, soru bankasından rastgele soru seçerek sınav sorularını oluşturur. Soru bankası, yılda bir defa komisyonca gözden geçirilir. Birden fazla kurum/kuruluşun görevlendirilmesi durumunda, sınav içeriği ve sorularında yeknesaklığı sağlamaktan Bakanlık sorumludur.

(4) Sınav, gizlilik ve bilgi saklama ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilir.

(5) Sınav çoktan seçmeli test yöntemiyle yazılı veya elektronik olarak yapılır. Sınavda vaka çözümleri yer alabilir. İlave olarak, uygulamalı sınav da yapılabilir.

(6) Sınavlarda, puanlamada normal dağılım kuralı uygulanarak 100 üzerinden 70 puan alanların başarılı olduğu kabul edilir.

(7) Sınav sonuçları sınavı takip eden 20 iş günü içinde açıklanır.

Sertifikalandırma ve sorumluluk

MADDE 11 – (1) Bakanlık veya kurum/kuruluş, sınavda başarı gösteren yetkili teknik sorumlu adaylarının sertifikalandırma işlemlerini yapar ve Ek-1’de yer alan Yetkili Teknik Sorumlu Sertifikasıyla yetkilendirir. 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla; her bir çerçeve mevzuat kapsamı için eğitim ve/veya sınav gerçekleştirilir ve yetki sertifikalarının kapsamı MARTOY, TORTOY, MOTOY veya AİTM Yönetmeliği olarak ayrı ayrı belirtilir. AİTM Yönetmeliği kapsamında yapılacak tadilatların belirtilmesi için sertifikada alt sınıflandırma da yapılır. Ayrıca, her yetki sertifikasına bir sicil numarası verilir. Aynı mevzuat kapsamında veya farklı kapsamlarda olmak üzere, birden fazla kurum/kuruluşun görevlendirilmesi durumunda, sicil numarası verilmesi işlemleri Bakanlık ve ilgili kurum/kuruluşlar arasında 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik altyapı ile takip edilir. Yetki sertifikalarının geçerlilik süresi üç yıldır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yeni görev alacak teknik elemanlar, geçici 1 inci maddede belirtilen teknik sorumlular ve yetki sertifikasının süresi dolan teknik sorumlular sınava girmek zorundadır. İlk defa teknik sorumlu olacaklar ve geçici 1 inci maddede belirtilen mevcut teknik sorumlular, sınavda başarılı olurlarsa Ek-1’de yer alan yetki sertifikasıyla yetkilendirilir. Bu Tebliğ kapsamında yetki sertifikası almış teknik sorumlular, yetki sertifikasının süresi dolduğunda veya dolmadan önce, yapılacak sınavda başarılı olurlarsa sertifikaları üç yıllığına vize edilir. Başarısız olanların sertifikaları otomatik olarak geçersiz olur.

(3) Teknik elemanlar yapılacak sınavlara eğitim almadan girebilirler. Ancak, bunlardan isteyenler sınava girmeden önce eğitim de alabilirler.

(4) Yetkili teknik sorumlu, herhangi bir sebeple otomotiv mevzuatı kapsamında faaliyetlerini tamamen bırakması halinde on beş iş günü içinde sertifikasının iptali için Bakanlığı ve kurum/kuruluşu bilgilendirir.

Sertifikanın ve imza yetkisinin askıya alınması veya iptali

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ ve ilgili otomotiv mevzuatı hükümlerine ve gerektirdiği hususlara aykırı hareket ettiği veya usulsüz işlem yaptığı şikâyet üzerine veya piyasa gözetim ve denetim esnasında da dâhil olmak üzere, Bakanlık veya kurum/kuruluş tarafından tespit edilen yetkili teknik sorumlunun yetki sertifikası ve uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişilerin imza yetkisi otuz günlüğüne askıya alınır. Askı süresinde uygunsuzluğunu düzeltmeyenlerin sertifikaları iptal edilir. Yetki sertifikası iki kez iptal edilenler yetkili teknik sorumlu olmak için başvuru yapamazlar.

(2) Yetkili teknik sorumlunun bu Tebliğ kapsamındaki görev ve yükümlülükleri ile ilgili 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 ila 208 inci maddeleri kapsamında hüküm giymesi durumunda, yetki sertifikası doğrudan iptal edilir ve yetkili teknik sorumlu olmak için tekrar başvuru yapamaz. Yetki sertifikası iptal edilenlerin görevlendirildikleri/çalıştıkları imalatçı/ithalatçı/tadilatçı firmalar yapılan usulsüzlüğün veya aykırılığın giderilmesini sağlamak zorundadır.